Program 2007

Drammen Bylistes visjon for Drammen

Miljø- og kompetansebyen Drammen

-en tett, mangfoldig by i et vakkert landskap – med livskvalitet i fokus for alle

innbyggere.

Drammen Byliste setter innbyggernes interesser først i alle saker!

Drammen Byliste har som hovedformål å ivareta innbyggernes interesser slik at utviklingen

av Drammen kan skje i den retningen som innbyggerne ønsker.

Drammen Byliste vil være en garantist for at det er de folkevalgte som styre utviklingen i

Drammen kommune, ikke den kommunale administrasjonen.

Drammen Byliste er en tverrpolitisk og uavhengig liste med formål å føre en ansvarlig og

helhetlig lokalpolitikk med vekt på:

 • Byutvikling – Bedre bymiljø i Drammen
 • Helse, pleie og omsorg
 • Folkevalgt styring og økonomisk kontroll – Lokaldemokrati
 • Kompetansebyen Drammen
 • Skole og oppvekstvilkår for barn og unge
 • En aktiv og bevisst marka- og friluftspolitikk
 • Vern av bygninger og kulturminner
 • Næringsliv og kultur  –  Drammen som flerkulturell by

Drammen Byliste er et korrektiv til de etablerte partiene og har en selvstendig og helhetlig

politisk plattform som ikke er bundet av sentrale partiføringer.

Innbyggerne skal bli hørt og respektert – ikke overkjørt.

Drammen Byliste består av personer som brenner for Drammen, folk fra ulike grupper som

tror det nytter å stå sammen. Drammen Byliste skal arbeide for å gjenskape folkestyret og

lokaldemokratiet. Drammens politikere skal først og fremst ivareta innbyggernes interesser.

Blant Drammen Bylistes kandidater, medlemmer og sympatisører finner du et stort antall

bypatrioter, kvinner og menn som har brukt mye av sin tid på byen de er glade i.

BYUTVIKLING

 • Nei til rasering av Marienlyst-området
 • På sikt bør store deler av Holmen kunne gjøres tilgjengelig for allmennheten.
 • Det er viktig å søke alternative havneløsninger.
 • Flytting av container- og godstrafikk fra Nybyen/Sundland
 • Utvikling av nye boligområder i sentrum og sentrumsnære strøk skal prioriteres.
 • Boligplanlegging i Drammen skal være fremtidsrettet og prioritere miljøvennlige løsninger.
 • Nye boligområder skal ha en mest mulig funksjonell blanding av boliger for alle, næring, butikker, skole, barnehage, kultur- og servicetilbud.
 • Forholdene for industri og næringsvirksomhet må legges til rette på en slik måte at bomiljøer ikke svekkes. Det er viktig å ha levende bydeler også utenom arbeidstiden.
 • Fremme byplanlegging med det mål å gi Drammen grunn til en ekte og positiv bystolthet. Gamle bydeler må få sine tapte nærmiljø- og bykvaliteter tilbake. Alle bydeler skal være attraktive å bo i.
 • Større bevissthet og strengere krav til estetisk utforming ved bygging.
 • Strømsø er bydelen med det største utviklingspotensialet, og skal prioriteres i 4-årsperioden. .
 • Sikre Skoger som livskraftig lokalsamfunn med tilrettelegging for en forsiktig nyetablering av boliger.
 • Fysiske omgivelser er avgjørende for at folk opplever byen som tiltalende og trygg.
 • Byggesaksavdelingen i kommunen må tilføres ressurser for å kunne innfri kvalitet og god service ovenfor innbyggerne.
 • Sikre at kommunen gjør en bedre oppfølging og kontroll av byggeprosjekter, spesielt når kommunen blir varslet om ulovligheter
 • Jobbe for en bedre sosial boligpolitikk. Tilrettelegge for rimelige boliger for yngre mennesker, unge barnefamilier, studenter og enslige.
 • Jobbe for en boligpolitikk i forhold til de grupper vi mener er viktig å beholde i byen og/eller ønsker skal flytte til byen. Spesielt med fokus på unge drammensere som reiser bort for å ta utdanning.
 • Opprusting av Skippergata.
 • Parkeringsanlegg i Bragernesåsen med adkomst fra Bragernes-tunnelen og nærhet til sentrum
 • Flere nye parkeringsanlegg på Strømsø.
 • Bevaring av grønne lunger og rekreasjonsområder i byen.
 • Flytte Statoils gassanlegg ved Solumstrand til et mer egnet sted – vekk fra boligområder.
 • Strekningen Tangen – Glassverket må få en estetisk opprustning i samarbeid med eierne.
 • Havnearealene på Strømsø må gjøres om til næring, bolig- og friområder.
 • Oppgradering av veinettet på Gulskogen. Fremskynde trafikkregulering i Professor Smiths Alle/Kreftingsgate
 • Opprusting og vedlikehold av veinettet i Drammen
 • Kollektivtrafikk for også å kunne dekke behovet internt i bydelene, for eksempel ringbuss/trolleybuss/bane Åskollen-Gulskogen-Åssiden-Brakerøya. Sentrale parkeringsplasser for matebusser til sentrum.
 • Arbeide for å ny trasé for Svelvikveien. Oppgradering og bedre vedlikehold av RV 319 inntil anlegg av ny vei.
 • Ny forbindelse Konnerudgaten-E134 (Konnerudnedføring).
 • Kommunen må sørge for tilstrekkelig vedlikehold av veiene i kommunen.

 

BEDRE BYMILJØ I DRAMMEN/ MILJØBYEN DRAMMEN

 • Arbeide for et nasjonalt miljøsenter i Drammen – Drammen som miljøhovedstad i Norge.
 • Det må legges større vekt på kollektivsatsningen som et viktig element i en miljøvennlig byutvikling.
 • Drammen skal legge forholdene enda bedre til rette for bruk av sykkel. Bedre framkommelighet for syklister i sentrum.
 • Fjernvarmenettet må utbygges videre.
 • Ved større byggeprosjekter bør det være felles oppvarmingssentral som senere kan tilkobles et fjernvarmenett.
 • Arbeide for at kommunen etablerer rådgivningtjeneste innen ENØK (energiøkonomisering).
 • Krav til miljødrivstoff ved byens bensinstasjoner.
 • Innføre miljødrivstoff i offentlig kommunikasjon og kommunens biler, renovasjonsbiler, feiebiler, brannbiler.
 • Utnytte de ressursene som utvikles på Lindum. Profilere Drammen som en innovativ miljøby. Samarbeide med Papirbredden angående disse utviklingsprosjektene. Støtte tiltak som forbedrer enøk-situasjonen i boligene.
 • Nulltoleranse mot forsøpling av det offentlige rom
 • Tiltaksplan for lokal luftkvalitet. Videreføring av BLID (Bedre Luft I Drammen).
 • Videreføre arbeidet med Lokal Agenda 21 som verktøy for bedre miljø.
 • Redusere veistøv ved kontinuerlig feiing og vasking av gater. Kommunen må inngå avtaler med Statens vegvesen slik at også fylkeskommunale veier blir holdt rene.
 • Kloakkanlegg fra Tørkopp til Solumstrand.
 • Som miljøby bør Drammen ha en miljøsjef.
 • Arbeide for at kommunen skal ha et nært samarbeid med nærliggende kommuner og Fylkesmannens miljøavdeling mht miljøutfordringer.
 • Økosystemene i vann, fjord, elver og bekker må kartlegges, vernes og om nødvendig restaureres for fremtiden
 • Strømningstverrsnittet i Bragernesløpet må gjenopprettes snarest mulig, slik at dette fyller sin funksjon som flomløp i Drammenselva.
 • Mer offensive tiltak mot lukt på Lindum.

BYDELS- OG LOKALDEMOKRATI

 • Vi vil arbeide for en klar styrking av nærmiljøene og lokaldemokratiet.
 • Samarbeide med byens velforeninger – oppfordre disse om å komme med innspill til saker de ønsker belyst og løst.
 • Gjeninnføring av hovedutvalgsmodell i stedet for bydelskomiteer
 • Sikre innbyggernes innflytelse gjennom opprettelse av Bydelsråd.
 • Sørge for at innbyggerne får tilstrekkelig informasjon om hvilke fora de kan få frem sine synspunkter og saker.

 

HELSE, PLEIE OG OMSORG

 • Eldreomsorgen må styrkes.
 • Drammen skal ha et pleie- og omsorgstilbud som følger lover og forskrifter.
 • Ingen pleietrengende i Drammen skal oppleve utrygghet eller at de ikke får den pleie hjelp de har krav på.
 • Alle pleietrengende skal ha et like godt tilbud uavhengig av bosted og økonomi.
 • Det er viktig å sikre tilfredsstillende forhold for eldreomsorgen med tilstrekkelige og riktig tilrettelagte syke-og aldershjemsplasser, samt tilstrekkelig antall omsorgsboliger.
 • Alle ventelister må avskaffes.
 • På sikt må det arbeides for et mer fleksibelt system som vil dekke også andre behov enn de som blir tilfredsstilt i dag.
 • Lokal levekårsundersøkelse med fokus på barn og eldre
 • Bedre tilgang til legesentre for bevegelseshemmede
 • Arbeide for å få etablert nytt sykehus
 • Helsesenter i hver bydel.
 • Etablere flere avlastningsplasser for eldre.
 • Antall heldøgnsplasser skal ha en dekningsgrad minimum tilsvarende normen på 25% for befolkning over 80 år.
 • Øke bemanningen i somatisk langtid, hjemmetjenester og hjemmehjelptjenesten i takt med behovet
 • Økt aktivitet av pasienter på sykehjemmene (trim, dans, turer etc.)
 • Anskaffelse av psykiatriambulanse

 

EN AKTIV OG BEVISST MARKA- OG FRILUFTSPOLITIKK

 • Arbeide videre for en bedre tilgang til elven og fjorden for befolkningen.
 • Drammen Byliste vil være opptatt av at det formelle vern av Bragernesåsen og
 • Hamborgstrømskogen blir ivaretatt.
 • Drammen Byliste vil samarbeide med foreninger og organisasjoner som arbeider med marka- og friluftspolitikk, og vektlegge deres uttalelser i aktuelle saker.
 • Innføre markagrense slik at befolkningens adgang til et rikt friluftsliv innenfor korte avstander opprettholdes. Drammen Byliste vil forhindre en uthuling av markagrensen på begge sider av Drammenselven.
 • Som miljøby skal Drammen gjeninnføre miljømelding mht vern og drift av kommunens unike og mangfoldige skogsområder.
 • For de bynære skogsområder skal det utarbeides klart definerte retningslinjer for hogst, drift og skjøtsel.
 • Opprettelse av kommunalt skogutvalg, hvor de frivillige organisasjonene får plass og talerett.
 • Naturhuset på Friluftsmuseet, på Spiraltoppen, må vedlikeholdes og opprettholdes som utgangspunkt for naturundervisningen i grunnskolen.
 • Anlegge flere turstier i Drammensmarka.
 • Arbeide mot en eventuell uthuling av vern av NLF-områder (unntatt en forsiktig boligutvikling i Skoger).

SKOLE OG OPPVEKST FOR BARN OG UNGE

 • Gode oppvekstvilkår skal sikres gjennom barnehage, skole, fritidstilbud og trygge omgivelser i nærmiljøet. Alle barn og ansatte skal ha et godt, sunt og trygt skole- og arbeidsmiljø.
 • Sikre full barnehagedekning med best mulig kvalitet til lavest mulig pris. Opprettholde søskenmoderasjon tilsvarende dagens nivå.
 • Drammen Byliste vil arbeide for at Drammensskolen får tilstrekkelige ressurser til å sikre en utviklende, inkluderende og mangfoldig skole.
 • Arbeide for en økonomisk styring som sikrer forutsigbarhet og stabilitet i den daglige drift og vedlikehold av skolene.
 • Foreldre og elever må, sammen med lærerne, gis størst mulig innflytelse over utformingen av skolens innhold og gis et større ansvar for forvaltning av skolens miljø, herunder tiltak mot hærverk, skulking og mobbing.
 • Lærerne må gis mulighet til systematisk og tilstrekkelig etter- og videreutdanning.
 • Rådgivningstjenesten overfor skoleelever i Drammen skal styrkes med mer fokus på studie- og yrkesvalg.
 • Arbeide for at det etablerte samarbeidet mellom ungdomsskole, videregående skole, arbeidsformidling og næringsliv videreutvikles for å få et mer yrkesorientert tilrettelagt utdanningstilbud
 • Arbeide for at skoler i Drammen har et sunt innemiljø, samt uterom som stimulerer til fysisk aktivitet.
 • Tilgang til badet og svømmeundervisning for alle.
 • Langsiktig plan for tilstrekkelig vedlikehold av skolebygg.
 • Innføre stimuleringstiltak som gjør det attraktivt for flerkulturelle familier å ha barn i barnehage.
 • Tilstrekkelig antall vikarer med riktig kompetanse
 • Tiltak for å beholde gode lærere i skolen
 • Leksehjelp i alle grunnskoler i Drammen.
 • Bedre renhold på skolene
 • Lokal levekårsundersøkelse med fokus på barn og unges skole- og oppvekstvilkår.
 • Fattigdom blant barn og unge bør avskaffes.
 • Økt fokus på kunnskapsbasert utnyttelse av Drammens nære naturområder.

VERN AV BYGNINGER OG KULTURMINNER

 • Drammen Byliste har vært den fremste forkjemperen for å få vedtatt en verneplan for
 • Drammen. Vi forplikter oss til å følge opp dette arbeidet i praktisk politikk i perioden.
 • Drammen Byliste vil ha et aktivt forhold til foreninger og organisasjoner som arbeider med vern, og vektlegge deres uttalelser i aktuelle saker.
 • Gamlebyen i Øvre Storgate og nærliggende områder skal opprustes og tilbakeføres.
 • Strømsø har mange bygningsmessige kulturminner. Dette skal tas hensyn til i det videre arbeidet med utviklingen av denne bydelen i kommende periode.
 • Ved nybygging i kulturminners nærområder skal det tas ekstraordinære estetiske hensyn. Dette skal hensyntas i kommunens byggesaksbehandling.
 • Drammens bygningsmessige kulturhistorie skal dokumenteres og vises frem i sin prakt.

KOMPETANSEBYEN DRAMMEN

 • Vi vil utvikle Drammen til en by det er attraktivt og godt å være student i.
 • Det må arbeides bevisst og målrettet for å trekke studenter til byen med nye studieretninger og tilstrekkelige og rimelige studentboliger.
 • Støtte opp om studentaktiviteter for bygging av godt studentmiljø i Drammen
 • Drammen Byliste vil arbeide for å få etablert et forsknings- og studiesenter i miljørettede fag.
 • Legge til rette for etablering av flere kunnskapsarbeidsplasser.
 • Drammen kommune skal sammen med Papirbredden Innovasjon og andre næringsrettede kompetansemiljøer, legge til rette for gründere og innovative selskaper som ønsker å etablere seg i Drammen.

NÆRINGSLIV

Det er spesielt viktig at bedriftene sikres forutsigbare rammevilkår. Kommunen bør sørge for

effektive beslutningsprosesser og bidra til et godt samspill mellom næringsliv og det

offentlige. Det må dessuten etableres en best mulig balanse mellom næringsutvikling,

boligutvikling og vern av bymiljøet.

 • Næringslivet i Drammen skal gis stabile og gode rammebetingelser for at det skal være attraktivt og etablere og drive næringsvirksomhet i Drammens-regionen.
 • Arbeide for en videreutvikling av en effektiv servicekommune for næringslivet.
 • Stimulere til at det iverksettes flere samarbeidsprosjekter mellom skole og næringsliv med fokus på for eksempel innovasjon, miljøbasert næring og ny teknologi.
 • Vi mener det er viktig at unge motiveres til etablering av egen virksomhet.
 • Kommunen skal i samarbeid med Drammen næringslivsforening og Papirbredden, ta initiativ til etablererseminarer.
 • Bidra til best mulig tilrettelegging og tilgang på næringsarealer.
 • Spesielt fokus på tilrettelegging for innovative bedrifter i Drammen.
 • Vi vil arbeide for at Drammen blir en kurs- og konferanseby.
 • Utvikle destinasjon Drammen og drammensregionen til et attraktivt reiselivsmål.
 • Utvikle et tettere samarbeid med nabokommunene.
 • Tilrettelegge for at næringslivet skal etablere seg i Drammen. Ha en mer bevisst strategi for at et bredere spekter av næringsliv til å etablere seg i Drammen.

KULTUR

 • Drammen Byliste mener at kultur er en viktig motor i byutviklingen.
 • Vi mener at et utstrakt samarbeid og partnerskap mellom næringsliv, kultur- og kompetansemiljøer er avgjørende for å sikre vekst og utvikling i Drammen og regionen.
 • Drammen Byliste vil bidra til at Drammens teater, Drammen museum og kultursatsingen på Union, skal prioriteres i byens kulturpolitikk.
 • Drammen kommune må styrke og videreutvikle samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner innen kulturlivet. Drammen Byliste vil prioritere aktivitet, breddeidrett og tilrettelegging for barn og unge.
 • Arbeide for fortsatt redusert hall-leie for unge under 20 år.
 • Et bedre og bredere fritidstilbud for unge mellom 12 og 18 år. Tilskudd fra kommunen til lokaler og aktiviteter i bydelene.
 • Seniorsenter for aktive pensjonister.
 • Øke satsningen på reiseliv og turisme i Drammen, og sørge for at Turistkontoret har åpent og yter service til turister og gjennomreisende hele året.
 • Knytte kulturformidling opp mot reiseliv og turistinformasjon i samarbeid med nabokommunene.
 • Etablere samarbeid omkring turistinformasjon med nabokommuner.
 • Økt økonomisk støtte til idretten generelt. Idrettens storbyarbeid må støttes spesielt.
 • Flerbrukshall Berskaug.
 • Flerbrukshall Skoger.
 • Opprettelse av lokalhistorisk senter for utstilling og formidling av lokal kultur og historie.

DRAMMEN SOM FLERKULTURELL BY

 • Drammen Byliste ser det som viktig å bygge broer og skape tillitsforhold mellom byens etnisk norske og byens flerkulturelle innbyggere.
 • Kommunen skal stimulere til å etablere møteplasser for barn og unge som grunnlag for felles forståelse av hverandres verdier og kulturer.
 • Større fokus på etablererkurs for drammensere med innvandrerbakgrunn som ønsker å starte næring. Involvere ressurspersoner fra flerkulturelle miljøer som har relevant erfaring å formidle.
 • Stimulere flerkulturelle familier til å benytte kommunens helsestasjoner og barnehagetilbud.
 • Sikre en mer stabil klassesammensetning i overgangen barne- til ungdomsskole hvor det er høy andel flerkulturelle.
 • Utarbeidelse av strategisk handlingsplan for bedre integrering av flerkulturelle i Drammen.

FOLKEVALGT STYRING OG ØKONOMISK KONTROLL

 • Arbeide for å styrke de folkevalgtes styring av Drammen og sikre en ansvarlig drift og økonomisk kontroll.
 • Det er viktig at kommunen beholder nødvendig fagkompetanse innen de tjenesteområder som er berørt av konkurranseutsetting og privatisering. Drammen kommunes skal ikke konkurranseutsette flere områder før det foreligger en evaluering av de områder som allerede er konkurranseutsatt.
 • Kommunen må kunne dokumentere at konkurranseutsetting er lønnsomt. Samtidig som det er en forutsetning at de tjenester/områder som er konkurranseutsatt leveres med tilstrekkelig kvalitet, slik at innbyggenes behov blir ivaretatt best mulig.
 • Konkurranseutsetting skal kun gjennomføres hvor dette er lønnsomt – krav til kvalitetssikring
 • Politikerne må få hyppig innsyn og bedre kontroll med de kommunale selskapene.
 • For å kunne oppnå god service og kvalitet er kommunen avhengig av dyktige ledere og medarbeidere med riktig kompetanse. Vi vil derfor arbeide for at kommunen skal ha en arbeidsgiverpolitikk som gir hver enkelt medarbeider rom for utfordringer og egenutvikling.