Program

PROGRAM 2015 – 2019

Drammen Bylistes visjon for Drammen 

Miljø- og kompetansebyen Drammen

 • En attraktiv og mangfoldig by i et vakkert landskap – med livskvalitet for alle innbyggere.


Drammen trenger Bylista!

Det foregår mye i Drammen som vil prege bybildet i generasjoner fremover. Drammen Byliste mener det er viktig å være med å bestemme hvordan dette bybildet skal se ut.

Videre vet vi at mange eldre ikke får den tjenesten og omsorgen de har behov for. At det er barn som ikke lærer seg å svømme fordi politikerne ikke vil betale billetten deres til badet. Avstanden mellom de folkevalgte og de som skal benytte de kommunale tjenestene har blitt for stor. Samtidig ser vi at de fleste andre partiene ikke vil tilgjengeliggjøre informasjon fra styremøtene for innbyggerne. Det er på tide å rope varsko for Drammens lokaldemokrati.

Drammen Byliste setter innbyggernes interesser først i alle saker!

Drammen Byliste har som hovedformål å ivareta innbyggernes interesser slik at utviklingen av Drammen kan skje i den retningen som innbyggerne ønsker.

Drammen Byliste vil være en garantist for at det er de folkevalgte som styre utviklingen i Drammen kommune, ikke den kommunale administrasjonen.

Drammen Byliste er en tverrpolitisk og uavhengig liste med formål å føre en ansvarlig og helhetlig lokalpolitikk med vekt på:

 • Byutvikling, bedre bymiljø i Drammen
 • Marienlystplanene, sentrumsutvikling
 • Bydels- og lokaldemokrati, bredere folkevalgt styring. 
  Bydelsråd og gjeninnføring av Hovedutvalgsmodellen
 • Gode oppvekstvilkår for barn og unge, styrking av skolen
 • Helse, pleie og omsorg
 • En aktiv og bevisst marka- og friluftspolitikk
 • Aktiv næringspolitikk – Kompetansebyen Drammen
 • Vern av viktige bygninger og kulturminner

Drammen Byliste er et korrektiv til de etablerte partiene og har en selvstendig og helhetlig politisk plattform som ikke er bundet av sentrale partiføringer.

Innbyggerne skal bli hørt og respektert – ikke overkjørt. 

Drammen Byliste består av personer som brenner for Drammen, folk fra ulike grupper som tror det nytter å stå sammen. Drammen Byliste skal arbeide for å gjenskape folkestyret og lokaldemokratiet. Drammens politikere skal først og fremst ivareta innbyggernes interesser.

Blant Drammen Bylistes kandidater, medlemmer og sympatisører finner du et stort antall bypatrioter, kvinner og menn som har brukt og vil bruke mye av sin tid på byen de er glade i.

DETTE ER NOE AV DET DRAMMEN BYLISTE ARBEIDER AKTIVT FOR:

BYUTVIKLiNG OG BEDRE BYMILJØ

 • Nei til utbygging av Marienlyst etter de planene som foreligger i dag.
 • Utvikling av nye boligområder i sentrum og sentrumsnære strøk skal prioriteres.  Et levende sentrum med handel og aktiviteter, mer aktivitet i bysentrum til fremme for handel og trivsel.
 • Familievennlige boliger i sentrum, uten krav til egne parkeringsplasser.
 • Nye boligområder skal ha en mest mulig funksjonell blanding av boliger for alle, næring, butikker, skole, barnehage, kultur- og servicetilbud.
 • Boligplanlegging i Drammen skal være fremtidsrettet og prioritere miljøvennlige løsninger.  Alle bydeler må bli attraktive å bo i.
 • Forholdene for industri og næringsvirksomhet må legges til rette på en slik måte at bomiljøer ikke svekkes. Det er viktig å ha levende bydeler også utenom arbeidstiden.
 • Forbedre koordinering av private utbyggeres planer i respektive bydeler, større åpenhet i planprosesser.
 • Forbedre boligpolitikken. Tilrettelegge for rimelige boliger for yngre mennesker, unge barnefamilier, studenter og enslige.  Gjøre Drammen attraktiv for de gruppene det er viktig å beholde i byen. Spesielt med fokus på unge drammensere som reiser bort for å ta utdanning.
 • Bevaring av grønne lunger og rekreasjonsområder i byen.
 • Sikre riktig bruk og fordeling av bompengemidler til miljøtiltak, sykkel, vei og offentlig. kommunikasjon (Ørebro-modellen).  Ikke bompenger for Konnerud (Konnerudnedføring). 
 • Bybane og samordnet billett-system med Ruter, Asker og Bærum og Oslo og Akershus.
 • Smidigere og raskere kommunal saksbehandling.  Åpenhet i prosessene og muligheter for å bytte saksbehandler.
 • Bevare de viktige verneverdige byggene i byen og styrke friluftsmuseet slik at de gamle bygningene både på Spiraltoppen og i Museumsparken blir tilstrekkelig vedlikeholdt.  Åpne skolemuseet igjen og ta vare på Drammens arbeider- og industrihistorie.
 • Ved bygging i kulturminners nærområder skal det tas ekstraordinære estetiske hensyn. Dette skal hensyntas i kommunens byggesaksbehandling.
 • Nei til monstermaster i Drammen kommune.
 • Havnearealene på Strømsø gjøres om med prioritering på boliger- og friområder.
 • Fjerning av miljø-ødeleggende næringsvirksomhet og sikre ny trasé for Svelvikveien.

HELSE, PLEIE OG OMSORG

 • Eldreomsorgen må styrkes.
 • Ingen pleietrengende i Drammen skal oppleve utrygghet eller at de ikke får den pleie og hjelp de har krav på.  Alle pleietrengende skal ha et like godt tilbud uavhengig av bosted og økonomi.
 • Sikre tilfredsstillende forhold for eldreomsorgen med tilstrekkelige og riktig tilrettelagte syke-og aldershjemsplasser, samt tilstrekkelig antall serviceboliger.  Alle ventelister må avskaffes.
 • Etablere flere avlastningsplasser for eldre.
 • Arbeide for et mer fleksibelt system som vil dekke også andre behov enn dem som blir tilgodesett i dag.
 • Styrke helsesøstertjenestene ved skolene.  Mer satsing på psykisk helse blant barn og unge.

SKOLE OG OPPVEKST FOR BARN OG UNGE

 • Gode oppvekstvilkår skal sikres gjennom barnehage, skole, fritidstilbud og trygge omgivelser i nærmiljøet. Alle barn og ansatte skal ha et godt, sunt og trygt skole- og arbeidsmiljø.
 • Drammensskolen får tilstrekkelige ressurser til å sikre en utviklende, inkluderende og mangfoldig skole.  Gratis tilgang til Drammensbadet for svømmeundervisning i skoletiden.

Trykk her for å lese Program 2007