Drammen trenger fortsatt Bylista!

Drammen Byliste har ikke vært så synlig i en periode. Dette tenker vi å gjøre noe med. Det foregår mye i Drammen som vil prege bybildet i generasjoner fremover. Med referanse til flere av dagens aktuelle saker, mener vi i Drammen Byliste derfor at det fortsatt er viktig å være med å bestemme hvordan dette bybildet skal se ut.

Dagens politiske landskap og organiseringen av kommunen går videre i retning av at innbyggernes mulighet for å bli hørt blir stadig mindre. Avstanden mellom de folkevalgte og de som skal benytte de kommunale tjenestene er for stor. Samtidig ser vi at byens rådende parti ikke vil tilgjengeliggjøre viktig informasjon for innbyggerne. Som flere og flere nå påpeker er det på tide å sette lokaldemokrati i Drammen høyere på den politiske agendaen.

Vi inviterer også DEG til å ta kontakt med oss for å bidra til diskusjonen om videre utvikling i byen.  Bli en støttespiller i og for Drammen.

Kontaktopplysninger:
Kari Palm, Løkkebergveien 10, 3014 Drammen
drammenbyliste(at)gmail.com          tlf  905 26 638


Bylista arbeider for at Drammen sykehus skal ligge i Drammen

Drammen Byliste er glade for at engasjementet og arbeidet for å bevare sykehuset i Drammen nå ser ut til å få positive effekter. Bylista har vært det eneste partiet i Drammen som har tatt et klart standpunkt om å kreve fortsatt sykehusdrift i Drammen. Vi setter derfor pris på at de andre partiene nå flagger sin støtte for dette alternativet.

Flere har ytret bekymring for hvordan trafikk og parkeringsforholdene ved og rundt et nytt sykehus i Drammen skal håndteres. Bylista er opptatt av å se helhetlige løsninger, hvor de trafikale forholdene både på Strømsø og Bragernes, sammen med E 18 og kommunikasjon mot Lier blir sett på. At det tilrettelegges for bybane og at planleggingen skjer i tett kontakt med jernbaneverket.


Drammen Byliste – til beste for byens innbyggere

Drammen Byliste arbeider for å styrke drammensernes innflytelse i drammenspolitikken. Dagens gode løsninger og byutvikling skyldes tverrpolitisk enighet.

Vi ser viktigheten av å bygge broer og finne gode løsninger flere kan enes om fremfor å la partipolitiske ideologi styre hvordan vi stemmer ved viktige saker som angår drammenserne. Vi velger å lytte til innbyggerne og ta dem på alvor. Vi setter pris på at politikere i andre partier stadig oftere viser til viktige saker som har vært initiert av Bylista. Dette viser at Bylista har en viktig rolle i Drammenspolitikken.